Strona główna / Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

 Klauzula informacyjna RODO

dla Użytkowników sklepu internetowego

 Realizując obowiązek określony w art. 13 RODO niniejszym, jako Administrator Danych informujemy: 

I. [Administrator danych]

1.Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego www.fitness-maszyny.pl, jest Zbigniew Drewniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FITNESS-MASZYNY.PL ZBIGNIEW DREWNIAK z siedzibą w Częstochowie 42-202, ul. Poselska 44, NIP 5731219709, REGON 150391582, (dalej: „Administrator”).
2.Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 
3.Z Administratorem danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez niego danych osobowych można kontaktować się przesyłając odpowiednie zgłoszenie:
a)pod adresem korespondencyjnym: ul. Poselska 44, 42-202 Częstochowa;
b)pod adresem poczty elektronicznej: info@fitness-maszyny.pl 

II. [Cele przetwarzania danych]  

Dane osobowe Użytkowników sklepu internetowego są przetwarzane przez Administratora danych w następujących celach:
1)zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; 
2)prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
3)dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych oraz windykacji należności;
4)podatkowych i rachunkowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 
5)prowadzenia działań marketingowych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej; 
6)zapisywania danych w plikach cookies;

III. [Podstawa przetwarzania danych] 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych to:
1.wykonanie umowy której stroną jest Użytkownik sklepu internetowego lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika sklepu internetowego przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie celu, o których mowa w rozdziale II ust. 1, 
2.prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych w postaci ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz prowadzenia analiz i statystyk dot. działalności sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie celów, o których mowa w rozdziale II ust. 2-3,
3.konieczność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie celu, o którym mowa w rozdziale II ust. 4,
4.zgoda Użytkownika sklepu internetowego na przetwarzanie danych dotyczących jego osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie celów, o których mowa w rozdziale II ust. 5-6. 

IV. [Okres retencji przetwarzania danych]

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o poniższe kryteria:
1.okres niezbędny do realizacji zamówienia w ramach zawartej umowy sprzedaży – w zakresie celu, o których mowa w rozdziale II ust. 1,
2.okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora danych, w tym w szczególności dochodzenie roszczeń i obrona przez nimi w związku z wykonywaniem umowy, najczęściej do 6 lat od wykonania umowy, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia, jak również do prowadzenia analiz i statystyk dot. działalności sklepu internetowego – w zakresie celów, o których mowa w rozdziale II ust. 2-3,
3.wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, najczęściej do 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego – w zakresie celu, o którym mowa w rozdziale II ust. 4, 
4.okres na jaki została udzielona zgoda na przetwarzanie, do czasu jej cofnięcia przez Użytkownika sklepu internetowego – w zakresie celów, o których mowa w rozdziale II ust. 5-6. 

V. [Prawa Użytkowników sklepu internetowego]

1.Użytkownikom sklepu internetowego przysługuje prawo do: 
a)żądania dostępu do treści danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz ich sprostowania;
b)żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
c)usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
d)wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;
e)przeniesienia danych osobowych.
f)do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika sklepu internetowego. 
2.Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI. [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1.listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2.przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3.telefonicznie: (22) 531 03 00.

VII. [Ujawnianie danych osobowych]

Administrator danych może ujawniać dane osobowe Użytkowników sklepu internetowego następującym kategoriom odbiorców:
1.podmiotom współpracującym z Administratorem Danych na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora danych, w szczególności w zakresie obsługi IT, obsługi poczty elektronicznej, hostingu, obsługi administracyjnej, księgowej lub doradczej oraz firmom kurierskim,
2.zewnętrznym kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem danych, operatorom pocztowym lub innym podmiotom zapewniającym należyte funkcjonowanie sklepu internetowego, zgodnie z obowiązkiem lub uprawnieniami przysługującymi Administratorowi danych, wynikającymi z przepisów prawa.

VIII. [Informacje dodatkowe] 

1.Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia zamówienia i dokonania zakupu w sklepie internetowym www.fitness-maszyny.pl Administrator może wnosić o podanie innych danych osobowych niż określonych w formularzu zamówienia jeżeli będzie to uzasadnione wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2.Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
3.Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4.Szczegółowe informacje i zasady dotyczące przetwarzania danych przez Administratora danych zostały określone w polityce prywatności

IX. [Akty prawne przywoływane w klauzuli]

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);

Dlaczego warto zamawiać u nas?

Najlepszy sprzęt

Najlepszy sprzęt

Oferujemy profesjonalne
urządzenia fitness
- nowe i używane

Najlepszy sprzęt

Gotowy do pracy

Nie musisz czekać!
Wszystkie maszyny mamy
na stanie w magazynie!

Najlepszy sprzęt

Gwarancja jakości

Nasz cel to najwyższa
jakość usług i sprzętu

Najlepszy sprzęt

Fachowa pomoc

Nie wiesz co wybrać?
Masz pytania?
Pomożemy, zadzwoń!

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.