Strona główna / Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.fitness-maszyny.pl, prowadzony jest przez firmę Fitness-Maszyny.Pl Zbigniew Drewniak z siedzibą w Częstochowie 42-202, ul.Poselska 44, NIP 5731219709, adres poczty elektronicznej info@fitness-maszyny.pl, tel. +48 501 738 828
 2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom Sklepu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili
 3. Kontakt z Usługodawcą Sklepu internetowego odbywa się poprzez:

  - adres poczty elektronicznej: info@fitness-maszyny.pl
  - telefonicznie pod numerem +48 501 738 828

 4. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich osób lub podmiotów dokonujących zakupów w sklepie, które zwane są w dalszych postanowieniach regulaminu klientami, z zastrzeżeniem dalszych odmiennych postanowień regulaminu, które mogą stanowić przyznanie szczególnych uprawnień klientom będącym konsumentami w rozumieniu ogólnie obowiązujących przepisów prawa
 6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia

II. Definicje

 1. DNI ROBOCZE - są to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 2. DOSTAWA - oznacza czynność faktyczną, polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w zamówieniu
 3. DOSTAWCA - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie Zamówienia przez interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
 5. KLIENT – osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
 6. KONSUMENT - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 7. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu. W elektronicznym koszyku widoczne są Produkty wybrane przez Klienta do zakupu, istnieje również możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów
 8. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma  będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 9. PROMOCJE - szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki
 10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego
 11. SKLEP - sklep internetowy www.fitness-maszyny.pl prowadzony przez Sprzedawcę
 12. SPRZEDAWCA - firma Fitness-Maszyny.Pl Zbigniew Drewniak, ul.Poselska 44, 42-202 Częstochowa, NIP 5731219709, adres poczty elektronicznej info@fitness-maszyny.pl, tel. +48 501 738 828
 13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego
 14. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów

III. Zasady składania zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu  przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Produktem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE ZAKUP Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”
 3. Składający zamówienie zobowiązany jest  do wypełnienia formularza zamówienia zgodnie ze stanem faktycznym: dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu. Sklep www.fitness-maszyny.pl nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. Wówczas, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę
 4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zamieszczoną informacją, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE ZAKUP Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY"
 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia na stronie www.fitness-maszyny.pl, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu potwierdzającą przyjęte zamówienie. Klient jest na bieżąco informowany o statusie realizacji Jego zamówienia

IV. Dostawa

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia
 2. Sklep oferuje również możliwość osobistego odbioru zakupionych Produktów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
 3. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach roboczych dla Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm. Odbiory osobiste odbywają się w dniach i godzinach pracy biura Sklepu. Dzień i godzina odbioru jest każdorazowo uzgadniana z Klientem
 4. Koszty dostawy wskazywane są w czasie składania Zamówienia przez Klienta i widoczne są w podsumowaniu złożonego Zamówienia
 5. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Produktu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy
 6. Termin Dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych
 7. Klient potwierdza dostawę Produktów w sposób przyjęty dla danego Dostawcy. Z chwilą wydania Produktu Klientowi, który jest Konsumentem przechodzi prawo własności Produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, przede wszystkim ryzyko utraty lub uszkodzenia
 8. Klient obowiązany jest zbadać doręczony Produkt w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Produktu, Klient ma prawo żądać od przedstawiciela Dostawcy spisania właściwego protokołu
 9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Produktem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty
 10. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego

V. Płatności i obsługa zamówień

 1. Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT)
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  a) gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w biurze Sprzedawcy

  b) przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego www.fitness-maszyny.pl w ESBANK Bank Spółdzielczy nr konta bankowego 04 8980 0009 2011 0045 5291 0001

  c) online, Przelewy24, karty płatnicze - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068                                                                                                                                                                              d) płatność za pobraniem płatne gotówką u kuriera
 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie,w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, jeżeli wybrał formę przedpłaty
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie 7 dni roboczych, o którym mowa w Regulaminie, zamówienie zostanie anulowane
 5. Czas dostawy liczony jest od momentu wydania paczki firmie kurierskiej, o czym klient informowany jest stosownymi statusami do swojego zamówienia
 6. Sklep www.fitness-maszyny.pl dokłada wszelkich starań aby opisy Produktów (ceny, zdjęcia, parametry techniczne) były jak najbardziej zgodne ze stanem faktycznym.Kolory i wykończenia Produktów prezentowanych w ofercie sklepu mogą nieznacznie różnić się od wyglądu artykułu w rzeczywistości. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w kolorystyce sprzedawanych Produktów wynikające z indywidualnych ustawień monitora, samego monitora (matrycy) bądź typu karty graficznej

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni (nie dotyczy firm)
 2. Dla zachowania terminu o odstąpieniu od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej przed upływem terminu
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy - formularz zwrotu
 4. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji jeżeli produkt jest oryginalnie zapakowany, nie jest zniszczony, w żaden sposób nie był użytkowany oraz Konsument posiada dowód zakupu
 5. Kupujący dokonuje zwrotu na swój koszt
 6. Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku:  

  a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

  b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

  c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

  d) umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

VII. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W wypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą
 2. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi płatność, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej)
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy 

VIII. Reklamacja produktu

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym w szczególności Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktów, które zostały sprzedane jako używane ograniczona jest do 1 roku od daty wydania Produktu Klientowi
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:         

  a)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad

  b)zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest  niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia

  c)żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na  wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

 4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca
 5. W razie stwierdzenia wad klient winien o nich powiadomić sklep w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@fitness-maszyny.pl i dalej postępować zgodnie ze wskazaniami sklepu
 6. W sytuacji gdy sklep podejmie decyzję o konieczności przesłania mu zakupionego towaru w ramach reklamacji, klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza reklamacyjnego .
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy: Fitness-Maszyny.Pl Zbigniew Drewniak, ul.Poselska 44, 42-202 Częstochowa
 8. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. O rozpatrzeniu reklamacji sklep informuje klienta w formie korespondencji elektronicznej lub telefonicznie
 9. Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć kopię dowodu potwierdzającego zakup( faktura lub paragon)

IX. Ochrona danych osobowych

Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie zamówień wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane przez Sprzedawcę w Polityce prywatności.

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego
 4. Oferta przedstawiona na stronie internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na witrynie internetowej www.fitness-maszyny.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn (tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw) w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu
 7. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia oraz wątpliwości prosimy zgłaszać drogą mailową na adres info@fitness-maszyny.pl

Dlaczego warto zamawiać u nas?

Najlepszy sprzęt

Najlepszy sprzęt

Oferujemy profesjonalne
urządzenia fitness
- nowe i używane

Najlepszy sprzęt

Gotowy do pracy

Nie musisz czekać!
Wszystkie maszyny mamy
na stanie w magazynie!

Najlepszy sprzęt

Gwarancja jakości

Nasz cel to najwyższa
jakość usług i sprzętu

Najlepszy sprzęt

Fachowa pomoc

Nie wiesz co wybrać?
Masz pytania?
Pomożemy, zadzwoń!

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.